Informasjon til tjenesteeiere ifm produksjonssetting av ny driftsplattform

Informasjonen under er sendt ut til alle tjenesteeiere.

1.     Innledning

Etableringsprosjektet i Altinn har som oppgave å etablere nye avtaler for forvaltning, drift og utvikling. Arbeidet er nå i avsluttende fase, der planer for produksjonssetting av ny plattform er klar.

Overgangen til ny plattform vil ikke være merkbar for sluttbrukere med unntak av nedetid for produksjonssettingen, som vil varsles i god tid. For tjenesteeiere og sluttbrukersystemleverandører er det noen endringer som en må forholde seg til for en vellykket overgang. Disse endringene er beskrevet under.

2.     Nye miljø i ny driftsplattform

Følgende nye miljø (listet i høyre kolonne i tabellene under) skal erstatte dagens miljø

2.1   Følgende endring skjer 22. mai kl. 06

Åtte nye miljø settes i drift, og syv av dagens miljø tas ut av drift

Miljø

Dagens miljø

Nye miljø

TUL

tul.altinn.no

tul.altinn.no

TT02

tt02.altinn.basefarm.net

tt02.altinn.no

TT01

tt01.altinn.basefarm.net

-

AT01

-

at01.ai.basefarm.net

AT02

-

at02.ai.basefarm.net

AT04

at04.altinn.basefarm.net

at04.ai.basefarm.net

AT07

at07.altinn.basefarm.net

-

TUT01

-

tut01.ai.basefarm.net

TUT02

tut02.altinn.basefarm.net

tut02.ai.basefarm.net

YT02

yt02.altinn.basefarm.net

yt02.ai.basefarm.net

 

Det er verdt å merke seg at dagens TT01-miljø (miljø for systemtest av tjenester) ikke vil bli videreført i ny plattform. Det nye TT02-miljøet vil av den grunn overta som både systemtest- og akseptansetestmiljø for tjenester. Merk at TT02 vil ha ny URL adresse som angitt i tabellen over.

2.2   Følgende endring skjer 19. juni kl. 06

Fire nye miljø settes i drift, og tre av dagens miljø tas ut av drift

Miljø

Dagens miljø

Nye miljø

PROD

www.altinn.no

www.altinn.no

AT03

-

at03.ai.basefarm.net

YT01

-

yt01.ai.basefarm.net

YT03

yt03.altinn.basefarm.net

yt03.ai.basefarm.net

YT05

yt05.altinn.basefarm.net

-

 

Når nye miljø settes i drift vil korresponderende dagens miljø bli gjort utilgjengelig for bruk. De miljøene som fases ut vil eksistere frem til 28. juni, men vil ikke være tilgjengelig for brukere.

De nye miljøene vil bestå av nye servere med nye IP-adresser. De fleste brannmuråpninger er på plass. De grensesnittene som fortsatt mangler kontakt med etatens systemer vil bli håndtert med respektive tjenesteeiere i løpet av mai. 

I den nye plattformen vil PROD og TUL beholde samme URL adresser som tidligere. Alle andre miljø vil skifte navn ved produksjonssetting.

3.     Produksjonssetting

Produksjonssetting vil skje over to helger.  

Miljø listet under punkt 2.1

Produksjonssettes helgen 19. mai kl. 18 -22. mai kl. 06

Miljø listet under punkt 2.2

Produksjonssettes helgen 16. juni kl. 18 - 19. juni kl. 06

Hverken dagens miljøer eller nye miljøer vil være tilgjengelige under produksjonssetting.

4.     Endringsfrys

Endringsfrys vil gjelde kode/plattform og tjenester.

-          Med Kode og plattform menes Altinn applikasjon samt servere/infrastruktur o.l

-          Med tjenester menes skjema, grensesnitt, IP-adresser o.l

PROD har frys slik:

Kode og plattform: 12. mai – 23. juni (hele dager)

Tjenester: 13.juni kl. 06- 20.juni kl. 24

TT02 har frys slik:

Kode og plattform: 12. mai – 21. juni (hele dager)

Tjenester: 19.mai kl. 18- 22.mai kl. 06

TUL har frys slik:

Kode og plattform: 12. mai – 21. juni (hele dager)

Tjenester: 19.mai kl. 18- 22.mai kl. 06

5.     Brukere, tjenester og data i nye miljøer

6.1 Nye PROD

Det nye PROD miljøet vil ha de samme brukere, tjenester og data som dagens PROD miljø.

6.2 Nye TT02

Det nye TT02 miljøet vil ha de samme brukere og data som dagens TT02 miljø.

Men, miljøet er ikke satt opp med tjenester. Dette innebærer at tjenesteeiere må migrere de tjenester det er behov for på nytt fra TUL.

Nytt SSL-sertifikat

Siden nytt TT02 skifter navn fra dagens tt02.altinn.basefarm.net til TT02.altinn.no må tjenesteeiere som benytter lokal kopi av sertifikat laste ned nytt sertifikat. Dette er mulig når miljøet åpnes 22. mai kl. 06.

6.3  Nye TUL

Det nye TUL miljøet vil ha de samme brukere, tjenester og data som dagens TUL miljø. Imidlertid vil brukere få nytt passord som må endres ved første gangs pålogging.

TUL- og TUT-brukere

Brukere som har benyttet TUL/TUT de siste 12 måneder vil bli opprettet på nytt med samme brukernavn som før. Alle TUL/TUT brukere vil få tilsend e-post i løpet av uke 20 med informasjon om passord som må benyttes ved første pålogging.

TUL-skjema

Tjenesteutviklere må sjekke inn skjemaendringer før overgang til nytt miljø som det skal tas svare på. Bakgrunnen for dette er at endringer som ikke er sjekket inn kan bli tapt.

TUL-sanering

Det er en fordel om tjenesteeiere sletter tjenester som ikke skal overføres nytt TUL miljø. Dette kan være tjenester som en har startet et arbeid på og der en har besluttet at tjenesten ikke skal ferdigstilles

TUL- og TUT-share

All data fra TUL/TUT-Share på gammel driftsplattform vil bli kopiert over til ny driftsplattform. Eventuelle data som tjenesteutviklere har lagret lokalt på TUL/TUT-servere vil ikke bli overført.

6.     Informasjon til sluttbrukersystem

Når en skal knytte seg opp til et SBL miljø vil oversikten under punkt 2 være nyttig. Her fremkommer gammel og ny URL.  For PROD miljøet vil det ikke bli endringer. Derimot vil det komme endringer i URL for alle testmiljø.

7.     Huskeliste for tjenesteeiere

Følgende sjekker bes utført:

  1. Påse at det er utført åpninger i brannmur i henhold til informasjon som mottas
  2. Påse at alle endringer er sjekket inn i TUL før 19.mai kl. 18
  3. Rydde (slette elementer som ikke skal videreføres på ny plattform) i TUL før 19. mai kl. 18
  4. Gjøre en vurdering av hvilke skjema dere som etat vil migrere ut på nytt i TT02 etter 22.mai kl. 06

8.     Kommunikasjon og informasjon

Tjenesteeiere melder inn saker (feil/mangler/spørsmål o.l) på vanlig måte til tjenesteeier@altinn.no. Tilsvarende vil gjelde for sluttbrukersystemleverandører som må melde saker til sluttbrukersystem@altinn.no.

Hvis det oppstår endring til det som er angitt over vil det legges ut driftsvarsling på vanlig måte til både tjenesteeiere og SBS-leverandører.

Publisert: 09.05.2017lba