Krisesituasjon

En uønsket hendelse med varighet ut over det som normalt kan aksepteres, og som har potensial til å true viktige verdier og svekke organisasjonens evne til å utføre viktige funksjoner. Den kan oppstå plutselig, enten som følge av naturfenomener, menneskelige handlinger eller teknologisk svikt. Her defineres krisesituasjon som forhold som fører til at løsningen er utilgjengelig eller har responstider som definerer løsningen som utligjengelig og forventes å være utilgjengelig i minimum 8 timer for hele/kritiske deler av driftsløsningen.

Publisert: 29.07.2011lba