Om ELMER

ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er vedtatt som retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett. De fleste skjemaverktøy som brukes i Norge sørger automatisk for riktig plassering av elementer og riktig funksjonalitet i samsvar med ELMER. Likevel er det den enkelte skjemautvikleren som må sikre at skjemaet blir hensiktsmessig og forståelig for brukerne, ved å følge ELMERs krav til logikk, struktur og pedagogikk.

Bakgrunnen

Sommeren 2000 initierte en tverrfaglig referansegruppe for elektronisk innrapportering ELMER-prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og næringsorganisasjonene.

Blant mye annet presenterte ELMER-prosjektet et eksempel på utforming av et komplekst webskjema. ELMER-eksemplet ble tatt raskt og vel i mot av så vel leverandører som etater, men det ble raskt etterlyst en konkretisering av tankene fram mot et helhetlig sett retningslinjer, både fra næringsorganisasjonene og fra etatene selv.

Aktuelle versjoner

ELMER 2.0

Høsten 2005 ble en ny versjon - ELMER 2 - sendt på høring fra Nærings- og handelsdepartementet, etter et omfattende samarbeid mellom forvaltning, næringsliv og brukerorganisasjoner. Endelige retningslinjer ble vedtatt 1. oktober 2006. Fra sommeren 2009 er ELMER 2 vedtatt som forvaltningsstandard for offentlige skjemaer til næringslivet og i november 2010 anbefalte Standardiseringsrådet at retningslinjene skal gjøres til obligatorisk forvaltningsstandard også for offentlige innbyggerskjemaer på Internett. 

ELMER 2.1

I perioden 2009 - 2011 ble det gjennomført en mindre revisjon fram mot ELMER 2.1. De fleste endringene fra forrige versjon dreier seg om tydeliggjøring av krav som allerede er formulert inn i ELMER 2, blant annet ved mer presis begrepsbruk. Begrepslista, som er en viktig del av retningslinjene, er vokst fra 37 til 47 definisjoner.

Forvaltningsregime

ELMER vedlikeholdes og videreutvikles av Brønnøysundregistrene gjennom en åpen prosess i samarbeid med alle relevante aktører i privat og offentlig sektor. ELMERs forvaltningsregime tilfredsstiller Standardiseringsrådets krav til forvaltning av standarder for offentlig sektor.

 

Publisert: 12.04.2011tal