Utdypende SERES-beskrivelse

Hovedprinsipper

 

Figur 1 Domener inndelt i modellnivåer.

  • Det bygges et begrepsapparat som beskriver offentlig informasjon (f. eks. person, fødselsnummer, adresse) der hvert begrep blir definert og satt i forhold til andre begreper (f. eks. ansatt er en type person). Begrepsapparatet forvaltes som et antall såkalte begrepsmodeller på et modellnivå kalt begrepsnivå.
  • Det utvikles allmenngyldige sammenstillinger av begreper, kalt strukturelementer som blir organisert i strukturmodeller, der noen begreper sies å være egenskaper for andre begreper (f. eks. at fødselsnummer er en egenskap for person). Knytningen mellom et strukturelement og tilhørende begrep kalles en annotering. Strukturmodellene hører til modellnivået strukturnivå.
  • Det utformes bruksnære dataelementer som inngår i datamodeller (f. eks. fødselsnummer angitt som et 11-sifret positivt heltall. Dataelementene kan alternativt inngå i beskrivelser av meldinger (meldingsmodeller) eller beskrivelser av skjemaer m.m. (presentasjonsmodeller). Et dataelement bør så langt det er mulig være basert på og varig peke til et tilhørende strukturelement fra en strukturmodell. Datamodeller, meldingsmodeller og presentasjonsmodeller hører til modellnivået implementasjonsnivå.

Alle begreper, strukturelementer og dataelementer, slik beskrevet over, utgjør det en kaller metadata.

Domener

Alle typer modeller vil tilhøre spesifikke domener som representerer informasjon forvaltet av etater m.m. eller innenfor fagområder. Hvert domene er delt i tre nivåer, et begrepsnivå med begrepsmodeller, et strukturnivå med strukturmodeller og et implementasjonsnivå med datamodeller, meldingsmodeller og presentasjonsmodeller. Det vil utvikles et spesialdomene - Referansedomenet - som vil inneholde elementer med potensielt stor gjenbruksverdi for flere vanlige domener. Dette vil romme elementer som tilhører begreps- og strukturmodeller, dvs. på begreps- og strukturnivå.

Begreper i vanlige domener kan være semantisk relatert til:

  • andre begreper i samme begrepsmodell
  • begreper i andre begrepsmodeller i eget domene
  • begreper i begrepsmodeller i Referansedomenet

Den siste typen relasjoner er grunnlaget for å kunne realisere samhandlingstjenester. Elementene på strukturnivået og implementasjonsnivået vil primært ha semantiske annoteringer mot begreper i samme domene. I spesielle tilfeller kan det være hensiktmessig med annoteringer direkte til et begrep i Referensedomenet.

Meldingsmodellene og presentasjonsmodellene er grunnlaget for generering av meldingsspesifikasjoner.

Publisert: 25.05.2012tal