Invitasjon til spørreundersøkelse om hva og hvordan Altinn-plattformen og tilgrensende løsninger bør være i fremtiden

Brønnøysundregistrene har forvaltningsansvar for Altinn-plattformen og viktige nasjonale registre. Som forvalter av flere nasjonale felleskomponenter og –løsninger skal vi videreutvikle Altinn-platt­formen og de andre løsningene vi forvalter relatert til informasjonsforvaltning i tråd med den norske IKT-politikken. Vi ønsker med dette å invitere våre interessenter til å komme med gode forslag eller andre innspill til hva og hvordan Altinn-plattformen og tilgrensende løsninger bør være i fremtiden.

Altinn-plattformen – i dag og i 2020

Dagens Altinn-plattform er i dag en hjørnesten i digitaliseringen av norsk offentlig sektor. Plattformen har i flere år vært fundament for en rekke digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Den har bidratt til forenkling og effektivisering av offentlig sektor samt økt konkurransekraft for norsk næringsliv. Altinn-plattformen omfatter mye. Den er myndighetenes portal for elektronisk dialog med næringslivet, og den har også mange viktige tjenester for innbyggerne. Altinn er en teknisk plattform som alle offentlige virksomheter kan benytte for å utvikle og tilby digitale tjenester fra seg, til sine brukere. Den tilbyr også et rekke tjenester og funksjonalitet som offentlige virksomheter kan ta i bruk som integrerte elementer i sine egne digitale tjenester og egen infrastruktur, som å sende meldinger fra det offentlige til personer og virksomheter, gi innsyn i offentlige registre, signering, betaling, autorisering etc.. Plattformen er i dag i hovedsak basert på en portefølje av produkter fra Microsoft. Altinn videreutvikles, driftes og forvaltes av aktører i markedet.

Plattformen videreutvikles kontinuerlig. Et helt sentralt område er nye tjenester og funksjoner knyttet til informasjonsforvaltning. I oktober lanseres en katalog over alle data som finnes i offentlig sektor. I 2018 vil det ble etablert en katalog over alle APIer som finnes i offentlig sektor, og som skal kunne brukes i utvikling av digitale tjenester for innbyggere og næringsliv. Det satses også på fornying av tjenesteutviklingsløsningen i Altinn, tilrettelegging for kontinuerlig utvikling og økt uavhengighet mellom de ulike produktene som plattformen består av for å muliggjøre mål om selvbetjening. Selve portalen vil bli fornyet i 2017, og Altinns egne APIer videreutvikles løpende.

Alt ovenstående og mere til inngår allerede i målbildene for Altinn-plattformen i 2020.

Andre mulig relevante initiativer i regi av Brønnøysundregistrene er at i 2018 vil det bli etablert en nasjonal løsning for håndtering av kontaktinformasjon og fullmakter for virksom­heter ("KoFuVi"), og det vil også bli etablert en nasjonal løsning for håndtering av fullmakter for innbyggere.

En nasjonal tverrsektoriell plattform for eForvaltning, innovasjon og verdiskaping i 2025

Vi ønsker deres innspill til hva og hvordan Altinn-plattformen og tilgrensende løsninger som er etablert i 2020 bør videreutvikles fram mot 2025 i samspill med øvrige nasjonale felleskomponenter (feks. ID-porten, Digital postkasse for innbyggere, Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Matrikkelen). Så langt fram er det også helt åpent hvordan forvaltningen er organisert og hvilke nye trender, krav/forventninger og muligheter som finnes. Vi er derfor bevisst på å utelate Altinn som prefiks, og snakker i stedet om den felles nasjonale tverrsektorielle plattformen, som samspiller med andre plattformer i sektorene (som kommunal sektor, helsesektoren, kart- og geodata, osv).

Forslagene bør ta utgangspunkt i Altinn-plattformen og tilgrensende løsninger som vil være etablert i 2020, og beskrive hva og hvordan denne, sammen med øvrige nasjonale felleskomponenter, kan videreutvikles mot 2025 for å oppfylle de politiske føringer som foreligger (digital agenda).

Spørreundersøkelsen finner du her.

Spørsmålene i undersøkelsen er i stor grad basert på fritekst, og du svarer kun på de spørsmålene du selv ønsker. Det er ingenting i veien for at flere personer i samme organisasjon svarer på den samme undersøkelsen, så del gjerne lenken til undersøkelsen med flere personer som kan ha interesse av å svare.

Publisert: 30.10.2017lba