symbol

Altinn support

Rammeavtale konsulentbistand

Brønnøysundregistrene har med virkning fra 10.05.2016  inngått rammeavtaler på konsulentbistand for tjenesteutvikling i Altinn. Disse rammeavtalene er etablert slik at i tillegg til Brønnøysundregistrene som oppdragsgiver, vil tjenesteeierne i Altinn-samarbeidet kunne avrope tjenester på disse rammeavtalene. Det er en forutsetning at det er etablert Altinn samarbeidsavtale med virksomheten og at bistand må være knyttet til tjenesteutvikling i Altinn (tjenesteutviklingsløsningen) med evt tilhørende tilleggstjenester.

Rammeavtalene har en varighet på 1 år, med opsjon for å forlenge avtalene med inntil 1+1+1 år.

Avtale inngått av Brønnøysundregistrene

Følgende leverandører er etter konkurransen tildelt kontrakt innenfor de enkelte fagområdene som konkurransen omfattet:


Accenture

Knowit Dataess

Sopra Steria

Arkitektum

Fagområde 1 (tjeneste-/ skjemautvikling)

      x

      x

      x

      x

Fagområde 2 (tilleggstjenester innenfor mottakssystem utvikling/ implementering)

      x

      x

      x

      x

Fagområde 3 (tilleggstjenester innenfor kursgjennomføring)

      x

      x

      x


Fagområde 4 (tilleggstjenester innenfor planlegging av tjenester)

      x

      x

      x


                   Nærmere spesifisering av fagområdene – se konkurransegrunnlag

Det er altså etablert parallelle rammeavtaler med flere leverandører. Avrop skal skje etter minikonkurranser.

Minikonkurranse

En rammeavtale er en avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører, og som har til formål å fastsette vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i løpet av en gitt periode særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder.

Det endelige valget av leverandør forutsetter en ny (forenklet) konkurranse mellom alle rammeavtaleleverandørene, i samsvar med nærmere angitte prosedyrer som sikrer gjennomsiktighet, likebehandling og objektive kriterier. Dette benevnes som minikonkurranse.

Gjennomføring av minikonkurranse skal bidra til å ivareta den enkelte tjenesteeiers egne og spesifikke behov knyttet til ønsket utført tjeneste innenfor avtalens ramme.  Leverandørens leveranse innenfor et avrop skal bygge på avtaleverket. Tjenesteeiernes valg av leverandør skal foretas ut fra de samme tildelingskriterier som er gitt i konkurransen ifm etablering av rammeavtalene og med samme vektlegging, jfr konkurransegrunnlagets kap 13.3.

Tilbake til toppen

Hvordan ta i bruk avtalen

Gjennomføring av minikonkurranse

Prosedyrer for tildelinger av kontrakt (gjennomføring av minikonkurranse) finnes i bilag 2 til rammeavtalen. Tjenesteeier er selv ansvarlig for gjennomføringen av minikonkurransen og at anskaffelsen skjer iht forskrift om offentlige anskaffelser. Det forutsettes at tjenesteeier benytter og rådfører seg med sitt eget innkjøpsfaglige personell i denne sammenheng.

Vi ønsker å presisere følgende grunnleggende prosesser:

 • Før tjenesteeier starter gjennomføring av minikonkurransen må det bes om fullmakt ved å sende en henvendelse via selvbetjeningsportalen (benytt skjema for support) eller via e-post til tjenesteeier@altinn.no I henvendelsen gir dere en kort beskrivelse av bistandsbehovet hos tjenesteeier.
 • Tjenesteeier skal starte gjennomføringen av minikonkurransen ved å henvende seg til samtlige leverandører (se etterfølgende kontaktliste). I henvendelsen skal tjenesteeier beskrive sitt konkrete behov til bistand (kravspesifikasjon) og be om tilbud på kompetanse, kapasitet og pris iht etablert rammeavtale. Tjenesteeier har ikke anledning til å utelate en eller flere av leverandørene.
 • Tjenesteeier skal ikke foreta utlysning, verken i DOFFIN eller TED-Luxembourg.
 • Tjenesteeier gir leverandørene en frist på minimum 10 virkedager for å besvare henvendelsen.
 • Tjenesteeier skal motta skriftlig svar fra leverandørene i form av brev, faks eller e-post. Det er viktig at korrespondansen er sporbar og kan dokumenteres i ettertid.
 • Tjenesteeierne må kontrollere at prisene som benyttes ved valg av leverandør, ikke overstiger rammeavtalens maksimalpriser. (jf. vedlegg 5 til avtalene). Det er anledning til å avtale lavere priser enn de som inngår i rammeavtalene.
 • Tjenesteeier velger den leverandør som har det beste tilbudet på grunnlag av de to tildelingskriteriene som er beskrevet i konkurransegrunnlagets kap 13.3.

Tildelingskriterier

Vekting

Pris

35%

Kvalitet (de tilbudte konsulenters kompetanse og erfaring)

65%

 • Tjenesteeier har ikke anledning til å benytte andre tildelingskriterier enn disse.
 • Tjenesteeier skal vurdere sitt valg av leverandør(er) gjennom en protokoll. Brønnøysundregistrene anbefaler at den enkle protokollen for anskaffelser, som følger forskrift om offentlige anskaffelser, benyttes.

Dersom du har spørsmål angående rammeavtalen er det bare å ta kontakt på tjenesteeier@altinn.no

Tilbake til toppen

Kontaktpunkter hos leverandørene i avropsprosessen

Leverandør

Kontaktinformasjon

Accenture

Tonje Sandberg
tonje.sandberg@accenture.com
906 06 491

Arkitektum

Hallstein Søvik
hallstein@arkitektum.no
982 200 07

Knowit Dataess

Bjørn Deverill-Mathissen
bjorn.deverill-mathisen@knowit.no
993 63 100

Sopra Steria

Bjørn von der Fehr
bjorn.fehr@soprasteria.com
928 86 222

Tilbake til toppen

Nyttig informasjon knyttet til avtalen

 • Prisene gitt fra leverandørene i avtalene er maksimalpriser. Når leverandørene skal levere tilbud på konkrete oppdrag i avtaleperioden (Avrop etter minikonkurranse), vil leverandørene kunne tilby lavere priser.
 • Rammeavtalen som er etablert inneholder områder for aktiviteter som kan gjøres forut for en tjenesteutvikling, f.eks bistand til planlegging og utvikling/implementering av mottakssystem.
Tilbake til toppen