Digital post til virksomheter

Tjenesten Digital post til virksomheter er nå tilgjengelig i Altinn. Alle statlige myndighetsutøvere som sender post til virksomheter i privat eller frivillig sektor skal bruke tjenesten. Kommunal sektor kan også benytte tjenesten.

Bakgrunn

I Digitaliseringsrundskrivet har Regjeringen besluttet at «Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende» https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2462793/#kap1.2

I Digital Agenda er det presisert at «Altinn er valgt som løsning for digital post fra det offentlige til virksomheter. Alle virksomheter skal motta digitale meldinger fra hele offentlig forvaltning i sin meldingsboks i Altinn. Alle offentlige myndighetsutøvere skal få mulighet til å sende post til virksomheter via Altinn, også de som ikke eier tjenester i Altinn under dagens samarbeidsavtaler.»

Brønnøysundregistrene skal være en pådriver for at de offentlige virksomhetene som ikke benytter Altinn til utsendelse av digital post til virksomheter i privat eller frivillig sektor i dag, tar i bruk Altinn så raskt som mulig.   

Nærmere beskrivelse av Digital post til virksomheter (DPV)

Altinn har utviklet et ferdig sett med meldingstjenester til bruk i DPV. Dette er fellestjenester som alle avsendere av DPV kan benytte uten noen form for tjenesteutvikling på forhånd. Det er foreløpig utviklet 10 ulike meldingstjenester innenfor ulike tjenesteområder, inkludert en generell kategori.

Alle som skal ta i bruk DPV, må benytte de felles meldingstjenestene som er utviklet. Avsender må selv vurdere om de ønsker å benytte 1 eller flere av de 10 felles meldingstjenestene som er utviklet. Meldingstjenestene i DPV er generelle i krav om sluttbrukers rolle. Det vil være opp til virksomhetene som mottar post å styre tilgang til egen post, og formidle denne videre inn i sin organisasjon, enten via automatisk og maskinell integrasjon med Altinn eller tilgang i Altinn meldingsboks.

For eksisterende tjenesteeiere i Altinn-samarbeidet

Offentlige myndighetsutøvere som har inngått Samarbeidsavtale med Altinn, har allerede mulighet til å sende digital post ved å bruke egenutviklede meldingstjenester, og kan nå også ta i bruk de nye meldingstjenestene i DPV.

Vi oppfordrer eksisterende tjenesteeiere til å ta DPV-tjenestene i bruk, dersom etatene ikke har særskilte behov for å styre spesifikke rollekrav/tilganger til en melding eller at den benyttes i en flerveis dialogtjeneste sammen med andre sluttbrukertjenester i Altinn. Dersom tjenesteeier tar i bruk DPV-tjenestene, må en konfigurere om sine løsninger slik at man benytter de korrekte tjenestekodene.

Fordelene som følger av at offentlige myndighetsutøvere tar i bruk DPV-tjenestene er:

  1. Enklere for Sluttbruker - man delegerer en gang for all post som kommer fra myndigheter, ikke en gang pr meldingstype (som i dag)
  2. Enklere for avsendere - man får en ferdig utviklet meldingstjeneste og slipper å utvikle denne selv.
  3. Enklere for 3.part, både på avsendersiden og mottakersiden. De integrerer seg mot DPV som et ferdig produkt, ikke mot et usikkert antall meldingstjenester
  4. Enklere for Altinn, som får mulighet til å forvalte DPV som særskilt produkt (teknisk, funksjonelt og forretningsmessig)

Tjenesteeiere som skal sende post på vegne av andre organisasjoner, skal benytte et nytt parameter i integrasjonsgrensesnittet, "OnBehalfOfOrgNr". Dette feltet skal inneholde et organisasjonsnummer for den offentlige virksomheten som har inngått Samarbeidsavtale eller akseptert bruksvilkår for DPV. Ellers kan parameter "MessageSender" benyttes som før for de som har behov for å angi for sluttbruker at meldingen kommer fra et spesifikt avsendernavn innenfor avsenderorganisasjonen.

Kostnader

Tjenesten kan benyttes kostnadsfritt for inntil 10 000 meldinger pr år.
Den enkelte tjenesteeier bærer selv alle kostnader i forbindelse med tilkobling.

Vi gjør oppmerksom på at offentlige myndighetsutøvere som har et volum på over 10.000 utsendinger til virksomheter per år, skal inngå ordinær Samarbeidsavtale med Altinn.

Ta i bruk

Se bruksvilkår

Publisert: 04.05.2017lba