Formidlingstjeneste

En formidlingstjeneste muliggjør trygg og sikker formidling av datamengder på inntil 1 GB mellom ulike offentlige og private virksomheter. Bruk av en formidlingstjeneste styres av tjenesteeier selv gjennom tjenesteeierstyrt rettighetsregister

For å utvikle en formidlingstjeneste må tjenesteeier gjennom 4 faser og du kan lære mer om du ulike fasene ved å klikke på pilene under:

Formidlingstjeneste

En formidlingstjeneste er en tjeneste som muliggjør trygg og sikker maskin-til-maskin formidling av datamengder på inntil 1 GB mellom ulike offentlige og private virksomheter. For denne tjenesteetypen utvikles det ikke presentasjon i portalen. Altinn sjekker ikke innholdet i dataene, men garanterer levering og sporbarhet for transporten av data.

Informasjon hentes fra virksomhetenes saksbehandlingsløsninger/registre og distribueres til en eller flere offentlige eller private mottakere gjennom Altinn. Tjenestetypen kan også benyttes for større overføringer fra private aktører i tilfeller hvor det ikke er behov for funksjonaliteten i innrapporteringstjenestene.

Bruk av en formidlingstjeneste styres av tjenesteeier selv gjennom tjenesteeierstyrt rettighetsregister. Oppsett av formidlingstjeneste og administrasjon av brukere skal kunne gjøres på egen hånd av tjenesteeiere og brukere uten involvering fra AAS.

Noen viktige begreper:

Betegnelse

Beskrivelse

Altinns webservice

Tjeneste på Internett aksessert ved hjelp av HTTP/HTTPS som utfører en bestemt oppgave, eller en bestemt type oppgaver.

AAS

Avdeling for Altinn og Seres

Kvitteringsfunksjonalitet

Gjør det mulig for kunden å sende spørring om status for meldingen. Statuser er: mottatt, under behandling og ferdig behandlet.

Pilotkunde

Kunden(e) som først setter opp for sending / mottak av data hos seg og kan være med på kravspesifikasjon, testing og bruke tjenesten i produksjon.

Tjenesteeier

Den som har ansvaret for tjenesten, og kan sende eller mottar data fra sine kunder.

TRR

Tjenesteeierstyrt rettighetsregister lar tjenesteeier styre hvem som har tilgang til en spesifikk tjeneste.

TUL

Tjenesteutviklingsløsning.

Virksomhetssertifikat

Innloggingsmetoden som er koblet til organisasjonsnummer og ikke til fødselsnummer. Virksomhetssertifikatene som kan benyttes i Altinn leveres av Commfides og Buypass.

Sammendrag av prosessen

Tjenesteeier har bestemt seg for å legge til r ette for kundene å benytte formidlingstjeneste og starte utvikling av tjenesten. All support og innsending av skjema gjøres via selvbetjeningsportalen eller via e-post til tjenesteeier@altinn.no.

 1. Tjenesteeier setter opp en kravspesifikasjon og setter opp tjenestefunksjonalitet samt innhold i meldinger som skal formidles. Dette bør gjøres sammen med en eller flere kunder slik at man får med kundenes ønsker. Det er fornuftig å finne en eller flere pilotkunder å samarbeide med. I denne fasen vil man kunne ha behov for support fra AAS. I denne fasen varsler tjenesteeier utvikling av tjenesten her.   
 2. Tjenesteeier må registrere et virksomhetssertifikat for å kunne benytte en formidlingstjeneste. Dersom dette ikke er bestilt og registrert tidligere så må dette gjøres før videre planlegging av tjenesten.

 3. Dersom tjenesteeier ikke har tilgang til Altinn’s webservicer fra før må skjemaet Tilgang til bruk av Altinn sine webservices sendes inn. AAS vil da åpne brannmurer og gi tilgang til webservicer. Pilotkunde(r) logger seg på Altinn og registrerer nytt sluttbrukersystem og selvvalgt passord. Kunden får da brukernummer. Brukernummer og passord kan så benyttes ved bruk av Altinn’s webservicer. Dette benyttes også til å styre tilgang til filene og kvitteringer.

 4. Tjenesteeier setter opp tjenesten i TUL. Ved oppsett av tjenesten bestemmes blant annet hvordan saneringsintervallene skal være, sikkerhetsnivå og hvorvidt tjenesten skal være tilgjengelig for andre enn de som er registrert i TRR samt rolle som er nødvendig for å få tilgang til tjenesten.

 5. Tjenesteeier setter opp design av eget mottak/ adapter. Dette er tilpassing slik at internt saksbehandlingssystem (database) kan motta data som kunden sender via Altinn som WS. Kunden setter opp design av meldingsgenerering fra sitt saksbehandlingssystem (sin database). 

 6. Tjenesteeier setter opp tjenesteeiersstyrt rettighetsregister (TRR). Her bestemmes hvilke rettigheter kunden har med tanke på bruk av tjenesten. Den enkelte kunde registreres med organisasjonsnummer/personnummer, navn og rettighet som styrer lese- og skrivetilgang.

 7. Designfasen er over og tjenesteeier har etablert formidlingstjenesten og TRR. AAS vil da opprette WS konto som benyttes for tjenesten. Tjenesteeier mottar brukernavn og passord til WS server. Aktørene sender inn til denne kontoen, og både kunde og tjenesteeier kan hente data ut fra denne kontoen ut fra gitte rettigheter.

 8. Pilotkunde og tjenesteeier planlegger og starter initell test av grensesnitt ved å sende og hente data fra Altinn’s webserver og eventuelt hente kvitteringer. Går den innledende testen greit setter man opp en akseptansetest og utfører denne. Hvis man finner feil man mener må rettes opp av AAS sendes skjema Innmelding av feil inn til AAS.

 9. Nå er tjenesten testet ferdig i testmiljøet og akseptansetesten gått greit. Man kan da sette opp tjenesten i produksjonsmiljøet. Tjenesten klargjøres i TUL for migrering til produksjon.

 10. Tjenesteeier bestiller produksjonssetting av tjenesten med skjema Produksjonsetting av tjenester, kodelister og mappere som sendes til AAS. AAS vil da sette opp tjenesten i produksjonsmiljøet.

 11. Pilotkunde sender inn produksjonsdata til Tjenesteeier via formidlingstjenesten og verifiserer at tjenesten fungerer som ønsket.

 12. Kunder, tjenesteeier og AAS overvåker systemene sine rutinemessig og utbedrer sin del av tjenesten ved feil.

 13. Tjenesten er i normal drift i produksjonsmiljøet.

 Sjekkliste

 • Utarbeide tidsplan for utvikling av tjeneste
 • Registrere tjenesten i tjenestekalenderen
 • Kartlegge opplæringsbehov hos egne tjenesteutviklere
 • Involvere pilotkunde(r)
 • Be om tilgang til Altinnett (dokumentsenteret) hos AAS

Aktuelle bestillinger (krever innlogging)

Tilgang til Altinnett/selvbetjeningsportalen bestilles ved å sende e-post til tjenesteeier@altinn.no.


Publisert: 22.09.2015tal