Innsynstjeneste

En innsynstjeneste er en tjeneste som gjør at en etat kan tilgjengeliggjøre egne data for oppslag via Altinnportalen eller sluttbrukersystem. Forretningslogikk og data ligger hos tjenesteeier, mens presentasjonen av dataene ligger i Altinn. Tjenesten defineres i TUL, og man benytter en eller flere mappere mot tjenesteeiers systemer.

For å utvikle en innsynstjeneste må tjenesteeier gjennom 4 faser og du kan lære mer om du ulike fasene ved å klikke på pilene under:

Innsynstjeneste

NB: Sidene som omhandler å utvikle en innsynstjeneste er ikke ferdige ennå, og inntil videre henviser vi til dokumenter ("Kurs i innsynstjeneste og lage mapper", "Mapper_Utvikling" og "TR435 Brukerveiledning TUL") som omhandler innsynstjenester og mappere i brukerdokumentasjonen for TUL.

En innsynstjeneste er en tjeneste som gjør at en etat kan tilgjengeliggjøre egne data for oppslag via Altinnportalen eller sluttbrukersystem. Forretningslogikk og data ligger hos tjenesteeier, mens presentasjonen av dataene ligger i Altinn. Tjenesten defineres i TUL, og man benytter en eller flere mappere mot tjenesteeiers systemer.

En innsynstjeneste består av 3 komponenter som vist i skissen under. Komponent 4 er kun nødvendig dersom det skal være mulig å benytte innsynstjenesten fra et eksternt sluttbrukersystem (datasystem).

Innsynstjenestens InfoPath-skjema i TUL inneholder, i tillegg til den XSD-baserte hoveddatakilden, en sekundær datakilde (web service oppslag) som peker på mapperen som kjører i SBL. Dette betyr at skjema kan enhetstestes mot mapperen før det migreres over i SBL. Et skjema kan gjøre oppslag mot flere mapper-operasjoner (inneholde flere sekundære datakilder), og rent teknisk gjøre oppslag mot flere mappere.
Mapperen kan benyttes både fra InfoPath i TUL, form server i SBL og fra eksterne mapper fasader som kan tilgjengeliggjøre én eller flere operasjoner i en mapper eksternt mot sluttbrukersystemer. I tillegg så kan også en mapper benyttes av en betingelse (condition). En mapper skal kodes i C# i Visual Studio, og kan benytte interne tjenester i Altinn. Det er mao ikke en absolutt nødvendighet at mappere gjør eksterne kall videre. Interne tjenester er definert i tjenestekatalogen.
Web services som kjøres hos tjenesteeier er 100% tjenesteeiers ansvar. Før en slik tas i bruk fra Altinn bør krav til SLA, estimert belastning, svartid, etc nøye vurderes. Det må også bestilles brannmuråpning av driftsleverandør.
Valgfritt: Hvis ønskelig så kan tjenesteeier eksponere operasjoner i mapper eksternt mot sluttbrukersystemer. Det må da utvikles et ekstra fasadelag i Visual Studio, og dette fasadelaget benytter igjen mapperen for å hente data og interne tjenester (for eksempel arkivering og signering). Fasade behøves ikke å utvikles hvis ekstern tilgang ikke skal tilbys. Siden ekstern tjenestekode og utgavekode vil være naturlige inn-parametre i en fasadeoperasjon så er det fornuftig å også inkludere disse som inn-parametre for mapperen.


Publisert: 22.09.2015tal