1.Tjenesteplanlegging


Forberedelser og planleggingsaktiviteter må gjennomføres før utviklingen av tjenesten(e) kan og bør starte. I denne fasen planlegges det for, blant annet hvordan tjenesten skal fungere, både arbeidsmessig og teknisk, og hva den økonomiske nytten av tjenesten vil være.

Tjenesteplanlegging inneholder 3 delprosesser. I hver av disse delprosessene er aktiviteter og leveranser som må på plass beskrevet.

Tjenesteplanlegging

Forberedelser og planleggingsaktiviteter må gjennomføres før utviklingen av tjenesten kan starte. I denne fasen planlegges blant annet hvordan tjenesten(e) skal fungere, både arbeidsmessig og teknisk, og hva den økonomiske nytten av tjenesten(e) vil være.

I delprosessene er aktiviteter og leveranser som må på plass beskrevet. Hvilke aktiviteter er blant annet avhengig av om etaten allerede er tjenesteeier i Altinn.

 Sjekkliste

  • Gå igjennom alle stegene for Tjenesteplanlegging og Tjenesteutvikling
  • Sett dere grundig inn i hva ASF yter av service samt hva de krever av leveranser fra dere som ansvarlige for utvikling av tjenesten(e)
  • Skal etaten utvikle tjenesten selv eller bruke eksterne konsulenter? Se rammeavtale for ytterligere informasjon
  • Har etaten kompetanse på tjenesteutvikling, eller skal ansatte meldes på innføringskurs i tjenesteutvikling i Altinn? Se kursoversikt
  • For andre avklaringer ta kontakt med AAS


Publisert: 22.09.2015tal