4.Evaluering og gevinstrealisering

Etter at tjenesten er satt i drift starter det viktige arbeidet med å følge opp og måle hvorvidt de gevinstene som ble identifisert i tjenesteplanleggingsfasen faktisk realiseres. Det er derfor viktig at det er utarbeidet en god gevinstrealiseringsplan i planleggingsfasen der det fremgår hvem som har ansvar for å realisere gevinstene, og hvordan de skal måles.

Evaluering og gevinstrealisering

Etter at tjenesten er satt i drift starter det viktige arbeidet med å følge opp og måle hvorvidt de gevinstene som ble identifisert i tjenesteplanleggingsfasen faktisk realiseres. Det er derfor viktig at det er utarbeidet en god gevinstrealiseringsplan i planleggingsfasen der det fremgår hvem som har ansvar for å realisere gevinstene, og hvordan de skal måles.

Altinn skal følge opp og ha en aggregert oversikt over realisering av gevinster for tjenester som benytter Altinn som plattform. For tjenester som involverer flere etater, skal Altinn ha en koordinerende funksjon i gevinstrealiseringsarbeidet, for å sikre at gevinster følges opp på tvers av etatsgrenser og mot brukerne.

Det legges opp til en årlig rapporteringsprosess, der oppnådde gevinster som følge av tjenesten rapporteres til Altinn.

 Sjekkliste

 • Kommunisere mål, forventet gevinst og konsekvenser av prosjektet i forbindelse med overføring  oppfølgingsansvaret til linjen
 • Utvikle gevinstrealiseringsplanen videre til en konkret og operativ handlingsplan som et verktøy i arbeidet med oppfølging av prosjektets gevinster
 • Dedikere ressurser som får ansvaret for gevinstrealisering. Manglende ansvarsfordeling kan lett føre til ansvarspulverisering
 • La gevinstrealisering bli en del av den daglige driften og la rapporteringen følge linjen i organisasjonen
 • Skap insentiver for at berørte grupper motiveres til å hente ut potensielle gevinster
 • Bidra til kontinuerlig evaluering av måloppnåelse og realisering av gevinstene gjennom budsjettoppfølgingen, i den grad gevinstene gir utslag på virksomhetens budsjetter
 • Følge opp ikke-verdsatte gevinster som ikke er synlige på virksomhetens budsjetter
 • Etablere gode og enkle rutiner for løpende risikovurdering av gevinstene og gevinstoppfølgingen underveis

Leveranser fra AAS

 • Mal for rapportering av gevinster
 • Rådgivning/bistand

Leveranser fra tjenesteeier

 • Rapport som viser årets realiserte gevinster som følge av tjenesten
 • Eventuelt oppdaterte gevinstestimater og gevinstrealiseringsplan.


Publisert: 22.09.2015tal